X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

نقش نهاد های نظارت در جمهوری اسلامی ایران


* برنده جایزه از سازمان بازرسی کلٌ کشور


نقش  نهاد های نظارت  در جمهوری اسلامی ایران

اگر از نظرات فردی ، عقاید و گمانهای اشخاص ، و سلیقه های نتفاوت که همه تحت عنوان « شناخت سطحی » و بنابر این سطحی نگری می گنجند ، بگذریم  و مفهوم منطقی  یا « شناخت علمی »  ، یعنی مفهومی مطالعه شده ، تجربه شده و مورد قبول جمعی و جهانی از « نظارت » را ملاک قرار دهیم ، نظارت اعم از اینکه در مدیریت و برنامه ریزی کشور یا در هریک از امور فنٌی - مهندسی مورد نظر باشد چیزی نیست مگرهمان که معادل اصطلاح کنترل control و تحت عناوینی چون نظارت ، بازبینی ، بازدید و بازرسی قرار می گیرد ؛ و هدف آن رسیدن به یک یا چند « هدف » معین ، و در غالب موارد بنا به ضوابط و مقررات قبلی است .

کنترل وظیفه ای است برای رسیدن به هدف معین که در چارچوب کشوری هرگز و صرفا" بر اساس سود پرستی نیست ، و از این رو کنترل بی رویٌه و مبتنی بر سرمایه داری - لیبرالیسم افراطی برای رسیدن به سود هرچه بیشتر ( نظیر فوردیسم ) ، یا به طور کلٌی مبتنی بر فرماندهی و از آنجا نیز در اکثر قریب به اتفاق موارد ، مبتنی بر نظر شخصی و سلیقه فردی یا گروهی ، هرگز مشمول چنین بحثی قرار نمی گیرد . کنترل در بحث حاضر  وسیله ای است برای پیگیری و مقایسه ی کاری که در واقع امر انجام شده است با کاری که مطلوب است ؛ و قرار بوده است که انجام بگیرد . پس :

کنترل ، مکمل برنامه عملیاتی به عنوان جزئی از برنامه راهبردی کشوری است

... گرچه گاه در کشورهائی در خال توسعه افراد یا در واقع پدیده هائی متوهم و خیالپرور پیدا می شوند که بر خلاف جهت علم و منطق گویا به روشهای نظارت تخصصی و مردمی گویا کوچکترین اعتقادی نداشته باشند .

نهاد های نظارتت ، مفهوم نظارت ، نظارت نظری ، نظارت علمی و منطقی ، مباینت نظارت و فرماندهی


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.