X
تبلیغات
زولا

دانشگاه . تهران . Tehran .university

مبنای نظارت : برنامه ریزی و اجرای برنامه

مبنای نظارت : برنامه ریزی و اجرای برنامه

اگر از شیوه های باستانی و سنٌتی و گاه نظامی ، امٌا فاقد نظام و نهایتا" کار آئی مطلوب « فرماندهی » بگذریم در حقیقت امر :

 « تا زمانی که برنامه ریزی به دریتی انجام نپذیرفته باشد ، کنترل شدنی نیست »

چنین حکمی فقط به حوزه اجرای پروژه های مهندسی ( یعنی فعالیت هائی که تاریخ پایان آنه از قبل تعیین شده است ) منحصر نمی شود .

به طور کلٌی در مدیریت ، یا به اصطلاح مدیریت سازمانها ، تاکید کرده اند که :

« با نبودن هدف ها و برنامه ها ، نظارت ممکن نیست و زیرا هرگونه کارکرد باید با ضابطه های معین سنجیده شود . » .

حال اگر در عدم تبعیٌت از « لسه - فر » ، و به تبعیت از « محوریت دانائی » بپذیریم  که :

بدون برنامه ، کنترل یا نظارت صحیح غیر ممکن است ؛

و به تبع آن بپذیریم که نظارت وظیفه ی اساسی هر مدیر در هر محل مدیریت است ؛ وجود برنامه و اجرای صحیح آن نه تنها در حد و مرز فنٌی - اجرائی و باصطلاح « پروژه » ، بلکه در هر بخش و هر منطقه و کشور ، و در بخش ها و استانها و مناطق نیز به منظور مجموعه هماهنگ آنها در کلٌ کشور ، ضرورت می یابد ؛ و به همین ترتیب نظارت ها را نیز  در سطوح بخشی و کشوری تقسیمبندی می کند .

پس ، مبنای نظارت ، برنامه است که در سطوح پائین تر و عملیاتی ، مبنای کنترل قرار می دهند . امٌا منظور از هردو اصطلاح ، مفهوم حقیقی و علمی آنهاست ، و طبیعی است که :

تا زمانی که پروژه یا برنامه عملیاتی تنظیم نشود ، کنترل دقیق و صحیح آن نیز امکانپذیر نیست .

( ادامه دارد )


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.