X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 4 آبان 1396

برنامه ریزی آموزشی (11) اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی (11)


اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


2 – همکاری در تنظیم برنامه کار آموزشی کارکنان آموزشگاه و نظارت بر اجرای برنامه های آنان


کارکنان یک آموزشگاه نیز نظیر هر رشته دیگر از نیرو های انسانی متخصص ، نیاز به کار آموزی اولیه ، آموزش ضمن خدمت و حتی گاه آموزش اوٌلیه در کلاس های نهضت مبارزه با بیسوادی دارند . اینکه چه ساعاتی از اوقات این کارکنان صرف آموزش مربوطه و چه ساعاتی از اوقات ایشان صرف خدمت معمولی و موظف آنان می گردد مسئله ای است که توسط کارشناس برنامه ریزی آموزشی مورد مطالعه قرار می گیرد تا آن را در برنامه ی کلٌی آموزشگاه منظور دارد . وظیفه کاردان در اینجا انجام مکاتبات و مصاحبه های مقدماتی و تهیه اطلاعاتی است که کارشناس برنامه ریزی در راه انجام وظایف خود به آنها نیاز دارد 

دوشنبه 13 شهریور 1396

برنامه ریزی آموزشی (10) : 1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه :

 

برنامه ریزی آموزشی (10)


اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه :


فرضا" اگر کاردان برنامه ریزی آموزشی در یک دبستان یا دبیرستان شاغل است که دانش آموزان ، یا دانش آموزان و کادر اداری و گاه حتی کادر آموزشی در همان محل آموزش یا در نزدیکی آن به صورت گروهی زندگی می کنند ؛ و درواقع بطور شبانه روزی درخدمت آموزش و پرورش قرار گرفته اند وظیفه کاردان برنامه ریزی آموزشی از لحاظ برنامه ریزی امور آموزشگاه جهت سازماندهی همآهنگی امور ، نظارت و کنترل ، خطیر مینماید .

تهیه و تدارک محل خوابگاه به صورتی که حقیقتا" محل آرامش و آسایش ساکنین آن باشد ؛ ولااقل وسایل و تجهیزات رفاهی ضروری را در خود جای داده باشدتقریبا" در راس امور قرار می گیرد .

بهداشتی بودن خوابگاه علاوه بر آنکه مشخصٌه میزان تجهیزات رفاهی آن می باشد مشخصٌه توجٌه عملی به آموزش و پرورش ، وکاربرد موضوعات آموزشی نیز به شمار می رود .

در اینجا ، کاردان با با اصل وظیفه ی برنامه ریزی آموزشی ، یعنی زمانبندی منطقی اجرای فعالیت ها هریک از اعضاء جامعه آموزشی ، روبرو می باشد : تعیین ساعات خواب و ساعات بیداری ساکنین خوابگاه بسیار سهل و درعین حال ممتنع مینماید ؛ لیکن مهم تر از آن خدمات تغذیه ، ترکیب مواد و تنظیم آن به نحوی است که اولا" اصولا" اقتصاد و باصطلاح صرفه جویانه تا حدٌ ممکن در آن رعایت شده باشد  ؛ ثانیا" به عادات غذتئی و آداب و رسوم مصرف اعضاء احترام نهاده ترتیبی اتخاذ شود که در عین حال فرهنگ مصرفی اعضاء جامعه که همان ساکنان شبانه روزی باشند ، به حدٌ کافی ارتقاء یابند ؛ ثالثا" کمٌیت وکیفیت غذا ها به نحوی باشد که با فعالیت های فکری و جسمانی مدرسان و محصلان تناسب داشته باشد .

ضمنا" سعی کاردان بر این قرار گیرد که در برنامه ریزی خود ، علاوه بر مبادی فرهنگ محلی و منطقه ای گروه ، اصول ایدئولوژیکی و باصطلاح متداول امروز ، اصول عقیدتی – سیاسی ساکنان خوابگاه را رعایت کند ؛ و انجام مراسم مربوطه در مناسب ترین زمان و مکان ممکن را پیش بینی کند .

سرویس حمل و نقل ، و بطور کلٌی برنامه ریزی تمام خدمات یا سرویس های مربوط به شبانه روزی آموزشگاه را میبایست از قبل پیش بینی ، و ساعات انجام خدمت آنها را تنظیم نمود . قاعدتا" تنسیق ساعات انجام هر خدمت بدون توجٌه به محل و تجهیزات خدمت از یکطرف ، و تعداد و مشخصات کسانی که به آنها خدمت می شود از طرف دیگر ، حتی اگر امکانپذیر باشد آسان نیست .

مطالعات کاردان برنامه ریزی آموزشی در خصوص تجربیاتی که در این راه فراهم آمده و گاه در صدها کتاب و مقاله آمده اند ، بسیار مفید واقع می شود . بعلاوه ، ابداعات و ابتکارات مفید برنام ریزی نیز می توانند امور  سازماندهی شبانه روزی را تسهیل کنند .

توجٌه : سؤال آزمایش مربوطه این بوده است : مسائل آموزشگاه خود در تمامی موارد را فهرست وار ذکر فرمائید .

شبانه روزی ، همآهنگی امور ، نظارت و کنترل ، محلٌ خوابگاه ، تجهیزات رفاهی ، زمانبندی ، اجرای فعالیتها ، رعایت فرهنگ محل ، رعایت ایدئولوژی و عقاید افراد گروه ، سرویس حمل و نقل ، مطالعه تجربیات مفید دیگران ، سعی به ابداع و ابتکار   

شنبه 11 شهریور 1396

اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی (9)


اهمٌ وظایف کاردانی برنامه ریزی آموزشی


 

اهمٌ وظایف کاردانی آموزشی (1) ، به صورتی نظری و عمومی در سطح ممالک مختلف جان عبارتند از :

1 – انجام امور مربوط به شبانه روزی آموزشگاه

2 – همکاری در تنظیم برنامه کار آموزی کارکنان آموزشگاه و نظارت بر اجرای برنامه های آنان

3 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در تعیین دروس و توزیع آنها بین معلمین و کلاسها

4- استخراج آمار و مطالب مورد نظر از اسناد و مدارک موجود

5 – رسیدگی به امور مشمولیت دانش آموزان و اقدام لازم جهت رفع مشکلات محصلان در این زمینه

6 – استخراج احتیاجات کادر آموزشی واحد های آموزشی با توجٌه به وضع موجود و پیش بینی های آتی

7 – رسیدگی به درخواست ها و پیشنهادهای رسیده از سوی کادر آموزشی و محصلان در خصوص اصلاح برنامه های آموزشی و فعالیتهای فوق برنامه

تعیین دروس و کلاس مربوطه در مورد هریک از کادر آموزشی و محصلان

9 – رسیدگی به امور مربوط به رفع نواقص و تهیٌه کادر آموزشی

10- رسیدگی به امور مربوط به نقل و انتقالات کادر آموزشی

11 – همکاری با کارشناس برنامه ریزی آموزشی در کلٌیه امور

12 – انجام سایر امور مربوط در صورت لزوم (1)

(1)   همانطور که مشاهده می شود این وظایف تقریبا" بطور کلٌی وظایف کارشناس برنامه ریزی آموزشی هستند که در واقع کاردان به وی کمک می کند مگر در مواردی که یک وظیفه ای تقریبا" بطور کامل به کاردان واگذار شود .

دوشنبه 6 شهریور 1396

برنامه ریزی آموزشی (8) ارتباطا ت سازمانی

 

برنامه ریزی آموزشی (8)


ارتباطا ت سازمانی


مهمترین ارتباط سازمانی کاردان برنامه ریزی آموزشی با ما فوق مستقیم خود و آنگاه سایر مافوق ها در صورت ضرورت است

سپس ارتباطاتی است که به مقتضای کار با همکاران سازمانی خود می یابد

به غیر از تماس با اعضاء واحد سازمانی متبوع ، تماس کاردان آموزشی محدود می شود به وظایفی که در خارج از محیط اداری میبایست انجام دهد ؛ از قبیل جمع آوری اطلاعات ؛ و بررسیهای مربوط به آنها .

مجموعا" لزوم و کمٌ و کیف تماس کاردان برنامه ریزی با دیگران معمولا" توسط کارشناس برنامه ریزی آموزشی مافوق وی تعیین می گردد .


 

ارتباطات سازمانی ، ارتباط مادون و مافوق ، ارتباط همکاری ، جمع آوری اطلاعات ، داده پردازی

یکشنبه 5 شهریور 1396

وظیفه کاردان آموزشی در سلسله مراتب مشاغل آموزشی

 

برنامه ریزی آموزشی (6)


وظیفه کاردان آموزشی در سلسله مراتب مشاغل آموزشی

 

کاردان ، و از جمله کاردان برنامه ریزی آموزشی ، در تحتانی ترین بخش هرم مشاغل کارشناسی آموزشی قرار گرفته هیچ عامل آموزشی دیگری را دونپایه تر و تحت نظر و فرمان خود ندارد ؛ مگر اینکه در مواردی استثنائی مسؤولیت و هدایت تعدادی کارمند غیر حرفه ای ، کارورز در کاردانی ، کار آموز ، و امثال ایشان بر عهده ی وی واگذار شده باشد .

به این ترتیب ، کاردان شخصا" هیچگونه قدرت تصمیمگیری ندارد ؛ و لازم است بنا به روشهائی که به وی آموخته شده است ، و تحت هدایت یا راهنمائی های کارشناسان و مدیران برنامه ریزی آموزشی ، هماهنگ با دیگر اعضاء کادر برنامه ریزی آموزشی به انجام وظایف مشخص خود ، یا آنچه که از مافوق به وی احاله می شود بپردازد .


وظایف کاردان آموزشی ، سلسله مراتب مشاغل آموزشی ، کاردان برنامه ریزی آموزشی ، هرم مشاغل آموزشی ، کارورز برنامه ریزی آموزشی ، قدرت تصمیمگیری ، هدایت ، همآهنگی ، ارجاع کار